Lyu

Photographer Simon Fitzpatrick and stylist Kait Steiner presents model Lyu Masuda.


Styled by Kait Steiner and Lyu Masuda

@kaitsteiner @bad_boi_lambo

Model Lyu Masuda

Photographer Simon Fitzpatrick

@sports_guy_si